Walne Zebranie Członków Pomorskiej Federacji WOPR

Zgodnie z Uchwałą podjętą przez Zarząd Pomorskiej Federacji WOPR, w dniu 26 maja 2024 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków.

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA
POMORSKIEJ FEDERACJI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO


Miejsce zebrania: „Klub Olimpijczyk„ ul. Szczecińska 99, dnia 26.05.2024 r. godzina 14.00

 1. Otwarcie ZWZC związku stowarzyszeń;
 2. Przedstawienie kandydatów do prezydium ZWZC;
 3. Wybór prezydium ZWZC (przewodniczącego i protokolanta);
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez ZWZC;
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu ZWZC;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej ;
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności związku za lata 2020-2024 r.;
 9. Sprawozdanie z działalności finansowej związku za lata 2020-2024 r.;
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek w sprawie absolutorium;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności związku za lata 2020-2024 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za lata 2020-2024 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Pomorskiej Federacji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Pomorskiej Federacji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Federacji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 16. Sprawy różne i wolne wnioski;
 17. Zamknięcie obrad
W skład Pomorskiej Federacji WOPR wchodzą 4 podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego: Gdańskie Ratownictwo Wodne, Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wejherowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.